ÅRSMØTE INNKALLING 2018

Årsmøte  25/1-18

 Sted: Grorud Samfunnshus,

 Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Tid: 19:00

 Styret hadde i 2017 følgende sammensetning:

 Leder: Lene Husby ( ikke på valg)

 Nestleder:    ( på valg 2 år)

 Styremedlem: Camilla Iren Karlsen (På valg)

 Styremedlem: Anne-Lise Claussen ( Ikke på valg)

Styremedlem: Maria v.d Brink ( ikke på valg)

 Varamedlem: Stig Thorsen ( på valg)

 Varamedlem: Johan Gjølberg  ( på valg)

Utgående posisjon : Styremedlem Kristin Gude  ( På Valg) ,denne posisjonen er erstattet med Nestleder

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

 5. Årsberetning

 6. Regnskap

7.Lovendringer

8. Innmeldte saker

 9. Valg (Styre + Valgkomite)

 Saker som ønskes fremmet på årsmøte sendes til: Lene Husby , Åssiden 18 , 1860 Trøgstad eller lenedachshund@outlook.com innen 15.12.2017

Forslag til kandidater , sendes leder i valgkomiteen Eli Moen , elimoen8@gmail.com innen

31.12.2017

Alle foreslåtte kandidater må være forespurt og samtykket i å stille på valg. Kom gjerne også med forslag til komitemedlemmer.

Fullstendige sakspapirer med årsberetning blir publisert på vår hjemmeside. De som ønsker papirer tilsendt i brev, må gi klubbens leder beskjed om dette innen 31.12.2017.

ÅRSBERETNING 2014

Årsmøte:

Ordinært årsmøte ble avholdt 31.01.2013 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

Styret:

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

 

Stig Thorsen                    : Leder

Kristin Gude                     : Styremedlem

Anne Krieken Laski            : Styremedlem

Guro Svenningsen             : Styremedlem

André Solstad                   : Styremedlem

Trude Flan Medalen           : Varamedlem

                                       : Varamedlem

 

STYREMØTER:

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2014, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer. I tillegg har det vært jevnlig kontakt pr. telefon og mail gjennom hele året.

Medlemmer:

Klubben har pr. 31.12.2014 – 263 medlemmer. Det er 14 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben 3 gratismedlemmer.

Utstillinger:

Det har vært avholdt 2 utstillinger i 2014.

1) Utstillingen 1. Mars ble i tradisjonen tro avholdt i Grorud Samfunnshus, hvor vi hadde invitert Perttu Ståhlberg (FI) som dommer. Han dømte 38 voksne hunder og 11 valper.

BIS ble:  NJV-13 KALYANAS HARD ROCK HALLEJULA SE62005/2012

2) Utstillingen 20. september var også innendørs i Grorud samfunnshus. Dommer var Anders Tunold-Hanssen (NO) som dømte 35 voksne og 15 valper.

BIS ble: Hella’s Yndis, NO54345/13

Ordinære blodsporprøver:

Det har vært avholdt 1 ordinær blodsporprøve i Østmarka i 2014.

Den opprinnelige datoen ble endret fra søndag 8. juni til søndag 15. juni. Det var påmeldt 25 hunder, og med kun 18 spor ble det foretatt loddtrekning av de som fikk delta på prøven.

Det var 11 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

Dommere var: Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Jan Lind.

BEVEGELIGE BLOD- OG FERSKSPORPRØVER:

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 28 ekvipasjer hos oss, fordelt på 5 ferskpor og 23 blodspor.

Dommere har vært: Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Jan Lind, Arvid Fjellandsbø, Sølvi Eriksson og Stig Thorsen.

Ringtreningskurs:

Ringtreningskurs ble avholdt ved Skullerud skole 29. april og 6. mai. På disse kveldene var det 9 hunder tilstede. Vi hadde også ringtrening med Lars Hjelmtvedt før utstillingen i september. Her var det meget godt oppmøte.

Blodspor/ettersøks trening:

Grunnleggende innføring i blodspor- og ettersøk ble avholdt ved Østmarksetra tirsdag 13. og 20. mai. Det var 15 hunder og interesserte tilstede disse hyggelige kveldene. 

Dachshundtinget 27.04.2014:

Her deltok: Stig Thorsen og Kristin Gude

KLUBBLEDERMØTE 26.04.2014:

Stig Thorsen deltok på møtet.

ANNET:

Det er i løpet av 2014 foretatt 2 stk. ryggrøntging av hunder av klubbens medlemmer, der vi har tilbakebetalt 200,- pr. hund.

ØKONOMI:

Klubben har hatt stabil økonomi gjennom hele året.

Saldo pr 31.12.2014 kr 92 434,27.

Klubbens regnskap for 2014 viser ett overskudd på 14 606,00.

En årsak til dette hyggelige overskudd, har begrunnelse i at NKK i 2013 gjorde en feil, og utbetaling etter klubbens utstilling i september 2013, ført kom inn på klubbens konto i 2014.

 

 

 

Stig Thorsen

 

Anne Krieken Laski

 

Guro Svenningsen

 

Kristin Gude

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Trude Flan Medalen

 

André Solstad

 

 

 

 

(Sign.)

 

(Sign)

 

 

 

 

 

Regnskap

Driftsinntekter 2014 2013 Endr %
Stevneinntekter 42217,00 18422,00 129 %
Inntekter utstilling 31606,00 15277,00 107 %
Refusjonsinntekter 3865,00 9742,00 -60 %
Sum driftsinntekter 77688,00 43441,00 79 %
       
Driftskostnader      
Stevneutgifter 12568,00 10551,00 19 %
Utgifter utstilling 9883,00 8254,00 20 %
Leie av lokaler 14100,00 13500,00 4 %
Annen kostnad lokaler, møter 3902,00 1172,00 233 %
Revisorhonorar 500,00 400,00 25 %
Kontorrekvisita 307,00 141,00 118 %
Porto 1382,00 2230,00 -38 %
Reklamekostnader 1192,00 695,00 72 %
Premier 4323,00 6608,00 -35 %
Honorarer 8150,00 8000,00 2 %
Gaver 1853,00 1085,00 71 %
Avskrivninger utstyr 5000,00 5000,00 0 %
Sum driftskostnader 63160,00 57636,00 10 %
       
Driftsresultat 14528,00 -14195,00 -202 %
       
Renteinntekter bank 77,51 83,85 -8 %
       
Årsresultat 14605,51 -14111,15  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Balanse

     
     
Eiendeler 2014 2013
Varige driftsmidler    
Utstyr                                       -                            5 000,00
     
Omløpsmidler    
Premier                          2 000,00                          3 000,00
Kasse                          1 027,00                              208,00
Bank                        92 434,00                        72 647,00
Sum omløpsmidler                        95 461,00                        75 855,00
     
Sum eiendeler                        95 461,00                        80 855,00
     
     
Gjeld og egenkapital    
     
Udisponert overskudd/underskudd                        14 606,00                       -14 111,00
Annen egenkapital                        80 855,00                        94 966,00
     
Sum egenkapital                        95 461,00                        80 855,00
     
     
     
Tekst:    
Avskrivning av tilhenger  Kr 5000,00    
     
     
     
Tromøy, 5  januar 2015    
     
Tom Bredo Olsen    

Revisors beretning

Til generalforsamlingen i

Oslo og Omegn Dachshundklubb

 

 

 

REVISJONSBERETNING

Undertegnede har gjennomgått alle bilag for inntektsåret 2014.

Bilagene er tilfredsstillende attestert.

Regnskapet viser en sterk fremgang med totalt 79 % økning av driftsinntektene.

Driftsinntektene har doblet seg både på utstillingene og på sporprøvene.

Driftskostnadene har bare øket med 10% og det medfører et meget godt driftsresultat for 2014.

Overskuddet ble på

Kr 14606,00

Klubbens ansvarlige har gjort en utmerket jobb i året som er gått.

Jeg anbefaler generalforsamlingen om å godkjenne årets regnskap.

 

 

 

Tromøy, 5.1.2015

 

Tom Bredo Olsen