Årsmøtetet 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I OSLO OG OMEGN DACHSHUNDKLUBB

 

Avholdt 28. januar 2014 i Grorud samfunnshus

 

  • Det var 4 stemmeberettigede til stede.

 

Saksliste:

 

1.

Valg av møteleder.

Guro Svenningsen

 

 

2.

Godkjenning av innkallingen:

Godkjent

 

 

3.

Valg av referent.

Guro Svenningsen

 

 

4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen.

André Solstad og Eli Moen

 

 

5.

Godkjenning av sakslisten.

Godkjent

 

 

6.

Styrets årsberetning

Godkjent.

Vdr. representantskapsmøte, det var Stig Thorsen og Guro Svenningsen som deltok.

 

7.

Klubbens årsregnskap i revidert stand

Godkjent

 

 

8.

Innkomne saker

Ingen saker.

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg:

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år

  • Kristin Gude og Guro Svenningsen, valgt ved akklamasjon.

 

Valg av 1 styremedlem for 1 år

  • André Solstad, valgt ved akklamasjon.

 

Valg av 1 varamedlemmer for 1 år

  • Trude Flan Medalen, valgt ved akklamasjon.

 

 

Valg av revisor og vararevisor for 1 år

Tom Bredo Olsen er forespurt og har takket ja til å føre klubbens regnskap også i 2014.

 

 

Valg av valgkomite for 2 år

Det ble ikke valgt medlemmer til valgkomiteen.

 

Valg av representanter og vararepresentanter til Dachshundtinget 2014

Det ble ikke valgt representanter til Dachshundtinget.

 

10.

 

Eventuelt

Ingen saker.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:00

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

---------------------------                                                             ----------------------------

André Solstad                                                                        Eli Moen

Sign                                                                                        Sign

Årsmøtet 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN DACHSHUNDKLUBB

31. januar 2012 i Grorud Samfunnshus

 

Det var 6 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Saksliste:

 

1.        Valg av møteleder:

Sara Ma Horverak

 

2.        Godkjenning av innkallingen:

Godkjent.

 

3.        Valg av referent:

Nina Williamson

 

4.        Valg av to til å undertegne protokollen:

Andre Solstad og Tor Harestad.

 

5.        Godkjenning av sakslisten:

Godkjent.

 

6.        Klubbens årsberetning:

Godkjent.

 

7.        Klubbens årsregnskap i revidert stand:

Godkjent.

 

8.        Innkomne saker:

Ingen saker.

 

9.        Valg:

Det var ikke kommet inn noen forslag til valgkomiteen, men to tok kontakt med ønske om å være med.

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

 

Stig Thorsen                                      Leder for 2 år.

Anne Krieken Laski                        styremedlem for 2 år.

Knut Eide                                           styremedlem for 2 år.

Elisabeth Jangsås                            varamedlem for 1 år.

Åke Elden                                          varamedlem for 1 år.

 

Åke Elden kom til etter at Valgkomiteen hadde kommet med sin innstilling.

 

Valg av revisor for 1 år:                 Tom Bredo Olsen

Valg av kasserer for 1 år:             Sølvi Eriksson

 

Valg av 2 representanter til RS:

Stig Thorsen og Guro Svenningsen, vara Elisabeth Jangsås

 

Valg av valgkomite:

Nina Williamson har 1 år igjen.  Anne D. Paulsen tar gjenvalg for 1 år. Gro Hall medlem for 1 år. Varamedlem for 1 år Tor Harestad.

 

10.    Eventuelt.

·          Godkjenning av nye Klubblover

·          Liv Ramsjø fikk overrakt NDFs viltsporavlspris i bronse til strihåret dachshund NUCh NVCh Nettopp av Larhjelm sammen med oppmerksom het fra klubben.

 

Tor Harestad og Andre Solstad fikk en påskjønnelse for innsatsen i styret, Arild Emilsen var ikke til stede.

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:00

 

 

 

               

 

 

Tor Harestad

Andre Solstad

(Sign.)

(Sign.)

 

 

 

Årsmøtet 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN DACHSHUNDKLUBB

31. januar 2012 i Grorud Samfunnshus

 

Det var 12 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Saksliste:

 

1.        Valg av møteleder:

 Arild Emilsen inntil Stig Thorsen kom og overtok

 

2.        Valg av referent:

 Nina Williamson

 

3.        Valg av to til å undertegne protokollen:

 Eli Moen og Anne D. Paulsen

 

4.        Klubbens årsberetning:

 Godkjent.

 

5.        Klubbens årsregnskap i revidert stand:

 Godkjent.

 

6.        Innkomne saker:

 Innkomne forslag fra Lene Husby:

·          Det velges en utstillingskomite for å fordele arbeidsoppgavene på flere enn bare styret.

·          Det er ønskelig at man har konkurransen Barn og Hund på klubbens utstillinger for at man kan inkludere  barna mer.

 

Dette er ikke årsmøte saker og de vil bli behandlet av styret.

 

7.        Valg:

 Det var ikke kommet inn noen forslag til valgkomiteen.

 Følgende ble valgt ved akklamasjon:

 

Guro Svenningsen                        styremedlem for 2 år.

Sara Ma Horverak                         styremedlem for 2 år.

Andrè Solstad                                varamedlem for 1 år.

Lene Husby                                    varamedlem for 1 år.

 

Valg av revisor for 1 år:                 Tom Bredo Olsen

Valg av kasserer for 1 år:              Sølvi Eriksson

 

Valg av 2 representanter til RS:

Stig Thorsen og Nina Williamson, vararepresentant Lene Husby

 

Valg av valgkomite:

Eli moen har 1 år igjen. Nye medlemmer Anne D. Paulsen og Nina Williamson, den som blir leder velges for 2 år. Varamedlem ble Frode Opsahl.

 

8.        Eventuelt.

 Vera Vestby fikk overrakt NDFs viltsporavlspris i bronse til strihåret dvergdachshund Multichampion Multivinner Wervest’s Winn sammen med oppmerksomhet fra klubben.

 

De fire som gikk ut av styret fikk overrakt blomster som takk for innsatsen.

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:00

 

 

 

               

Eli Moen

Anne D. Paulsen

(Sign.)

(Sign.)